Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Reklamační řád

           

Reklamační řád pro obchodníky (B2B)


1. Úvodní ustanovení


1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění.


1.2. Prodávající je podnikající právnická osoba VERTONE s.r.o., IČO: 09568719,
DIČ: CZ09568719, Podhorská 240/168, Jablonec nad Nisou, 466 02. Prodávající je
oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


1.3. Kupující je podnikatel, nepodnikající právnická osoba nebo spotřebitel.
a) Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v
ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku.
b) Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a
plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).
c) Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s
prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání ve smyslu ustanovení § 419
občanského zákoníku.


2. Odpovědnost prodávajícího za vady


2.1. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční
list s vyznačením rozsahu a podmínek odpovědnosti za vady. Umožňuje-li to
povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na
reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v době odpovědnosti za
vady.
2.2. Pokud dodané zboží nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti, nehodí se k
obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství,
míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i
předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
2.3. Podnikatel může reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu
poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to zpravidla
následující pracovní den po převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, může
podnikatel u prodávajícího uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co ji
mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let po odevzdání zboží,
případně v době delší, je-li prodávajícím uvedena.
2.4. Spotřebitelé a nepodnikající právnické osoby mohou reklamaci u prodávajícího
uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak.
2.5. U věcí použitých je možné zkrátit dobu odpovědnosti za vady na 12 měsíců za
předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne (prodávající tuto
skutečnost uvede v dokladu o koupi věci)


3. Odstranitelné vady


3.1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí
funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve lhůtě uvedené v
tomto reklamačním řádu. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
3.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na
bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je vadná pouze
součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti, nikoli celé věci.
3.3. Doba od uplatnění reklamace až do doby řádného vyřízení reklamace se do
běhu doby odpovědnosti za vady nepočítá.
3.4. Nelze-li vadu odstranit v době uvedené v tomto reklamačním řádu a
kupujícímu by tak vznikly obtíže, které po něm nelze spravedlivě požadovat, může
kupující požadovat dodání nového zboží.


4. Neodstranitelné vady


4.1. Za neodstranitelné vady se považují vady, které nelze ve lhůtě uvedené v tomto
reklamačním řádu odstranit.
4.2. Pokud má zboží vadu neodstranitelnou (případně má zboží 3 a více vad
současně anebo se vada po opravě vyskytuje potřetí a takový stav brání užívání
věci), může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, dodání nové součásti
bez vad (týká-li se vada pouze této součásti) nebo přiměřenou slevu (zejména
pokud se jedná o tzv. kosmetické vady, které nebrání účelnému užití zboží).
4.3. V případě použitého zboží nebo u zboží prodaného se slevou pro konkrétní
vadu má kupující namísto výše uvedeného práva na dodání nového zboží právo na
přiměřenou slevu.


5. Odstoupení od smlouvy


5.1. Není-li oprava nebo dodání nového zboží dle výše uvedeného možné, může
kupující od smlouvy odstoupit


6. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího


6.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím
zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6.2. Prodávající neodpovídá dále za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení,
vady způsobené atmosférickými či chemickými vlivy nebo vady způsobené
nevhodným skladováním po převzetí zboží kupujícím. Dále prodávající neodpovídá
za vady způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným používáním zboží v rozporu
s jeho technickým určením a způsobem jiným než obvyklým nebo uvedeným v
návodu. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly chybnou montáží, nešetrným
zacházením, násilným zacházením a neodbornou manipulací ze strany kupujícího.
Prodávající také neručí za poškození zboží samotným zákazníkem nebo vady
způsobené zásahem třetích osob.
6.3. Dobu odpovědnosti za vady nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží,
tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke
svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Za vadu
nelze považovat ani změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či
nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.
6.4. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře
dosavadního používání nebo opotřebení.
6.5. Při prodeji vadného zboží za sníženou cenu (se slevou) se odpovědnost
prodávajícího nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta (zejména se
jedná o tzv. kosmetické vady, které nebrání účelnému užití zboží).


7. Postup při reklamaci


7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího nebo dálkově
prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb. Kupující je povinen zvolit
ekonomicky nejvýhodnější variantu (Českou poštu nebo cenově srovnatelnou
doručovací službu).
7.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu
po zjištění vady. „Bez zbytečného odkladu“ znamená, že pokud to okolnosti a
charakter používání reklamovaného zboží umožňují, musí kupující neprodleně po
zjištění reklamované vady přestat toto zboží užívat. Jinak se vystavuje nebezpečí, že
dalším používáním zboží se jeho stav natolik změní, že nebude možné reklamaci
uznat za oprávněnou.
7.3. Zboží by mělo být při dodání k reklamaci zabaleno ve vhodném obalu, aby
nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o
koupi).
7.5. Vadu zboží a požadavek na způsob vyřízení reklamace kupující specifikuje do
reklamačního protokolu vystavovaného pracovníkem prodávajícího. V případě
reklamace zboží, které je prováděno dálkově prostřednictvím dopravce, uvede
kupující v předmětné zásilce své kontaktní údaje, datum nákupu zboží, přesnou
písemnou specifikaci vady (případně nákres a jedná-li se o poškození, jak k němu
došlo) a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zboží, které bude zasláno k
reklamaci na náklady prodávajícího (dobírku), nebude prodávajícím přijato a
nepočne běžet lhůta k vyřízení reklamace.
7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace v případě standardní
dvouleté doby odpovědnosti za vady. V případě smluvní záruky za jakost nad rámec
zákonné odpovědnosti za vady do 75 dní. Tato lhůta běží ode dne předání zboží
prodávajícímu k posouzení reklamace (nikoliv ode dne oznámení reklamace,
pokud nebylo současně předáno reklamované zboží).
7.7. Podnikatel/obchodní partner je povinen zboží zaslat do 3 pracovních dní od
převzetí reklamace od jeho zákazníka tak, aby bylo doručeno do 5 pracovních dní
na provozovnu prodávajícího, má-li podnikatel/obchodní partner zájem dostát
30denní reklamační lhůty vůči svým zákazníkům.


8. Zvláštní práva spotřebitelů


8.1. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy
spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace spotřebitel požaduje.
8.2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace
včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do
30 dní v případě standardní dvouleté doby odpovědnosti za vady. V případě smluvní
záruky za jakost nad rámec zákonné odpovědnosti za vady do 75 dní ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě
delší.
Tato lhůta běží ode dne předání zboží prodávajícímu k posouzení reklamace
(nikoliv ode dne oznámení reklamace, pokud nebylo současně předáno
reklamované zboží). O vyřízení reklamace je prodávající povinen spotřebitele
vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem, SMS nebo telefonicky. Po marném
uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
8.3. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8.4. Odpovědnost prodávajícího za vady se vůči spotřebiteli dále řídí zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
8.5. Prodávající a spotřebitelé mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro
případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních
stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud.
8.6. Spotřebitel má dále možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k
mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Spotřebitel má
možnost u zboží zakoupeného online zahájit také mimosoudní řešení sporu online
prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů online dostupné
na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se
zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor
prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději
do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u
prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České
obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání
mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet
promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.


9. Závěrečná ustanovení


9.1. Ceny oprav zboží mimo odpovědnost prodávajícího za vady se řídí aktuálním
ceníkem prodávajícího o pozáručních opravách.
9.2. Tento reklamační řád je účinný od 7.01.2021

Reklamační řád v souboru PDF